logo

Zarządzenie Dyrektora Szkoły

Zarządzenie Nr 2/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kąśnej Dolnej
z dnia 17 maja 2021r.

W sprawie: organizacji nauczania w klasach IV – VIII Szkoły Podstawowej
w Kąśnej Dolnej od dnia 17 maja 2021r.

Zarządzam co następuje:

§1

Należy dostosować metody nauczania i oceniania oraz stopniowo wprowadzać uczniów do ponownego poznawania treści przedmiotowych w związku z powrotem do nauki stacjonarnej.

§2

NALEŻY:

 • Organizować zajęcia na świeżym powietrzu w okolicach szkoły lub w ramach wyjścia poza szkołę (np. do lasu).
 • Zrezygnować z oceniania stopniami przez czas trwania pracy hybrydowej /dwa tygodnie /.
 • Sprawdzając stan wiedzy uczniów położyć nacisk na metody, które nie generują dodatkowego stresu (np. praca w grupach).
 • Skupić się na tym, czego uczniowie się nauczyli a nie na tym, czego nie umieją, tworząc okazje do zademonstrowania tego, co uczniowie i uczennice zapamiętali i co było dla nich ciekawe.
 •  Odłożyć na później testowanie, kartkówki i sprawdziany.
 • Zaprosić uczniów do pracy w parach i grupach. Wesprze to integrację klasy i odbuduje relację pomiędzy młodymi ludźmi.
 • Położyć nacisk na zadania dające uczniom wybór.
 • Wykorzystać metody, które maksymalnie angażują wszystkich uczniów w klasie
  (np. metodę projektu, pracę w grupach).
 • Sprawdzić z uczniami, który z tematów/działów jest dla nich najciekawszy i jemu poświęcić pierwszą lekcję po powrocie.
 • Sprawdzić z uczniami, który z przerabianych zdalnie tematów/działów był dla nich najtrudniejszy i który chcieliby wspólnie powtórzyć (np. w grupach zbierając to, co zapamiętali lub pracując nad tworzeniem zadań do rozwiązania przez inne grupy).
 • Zaplanować przerwy i jak największą liczbę zajęć na świeżym powietrzu.

§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje podane do wiadomości
w dzienniku elektronicznym, na stronie internetowej szkoły.

Dyrektor szkoły
Małgorzata Piekarska